ค่ายพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

โรงเรียนบ้านแก่งสะเดาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2558
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ติดต่อ สพป.สก.1