แจ้งการอบรม BBL เครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์

แจ้งให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี่ฆ้องฉลองราชย์ 5 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น โรงเรียนบ้านบะขมิ้น โรงเรียนวนาสงเคราะห์ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

เข้าร่วมอบรม BBL ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม อบต. โคกปี่ฆ้อง  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้โรงเรียนส่งบุคลากรมาจัดเตรียมสถานที่ในการใช้อบรม โรงเรียนละ 1 คน ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ที่ อบต. โคกปี่ฆ้อง

ติดต่อ สพป.สก.1