กำหนดการจัดงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล “เสมาคุณธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม

ผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ให้ส่งแบบตอบรับฯภายในวันที่  21 พฤษภาคม  2557  ภายในเวลา 16.30 ด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้เพียงช่องทางเดียว
–    e-mail : [email protected]
–    โทรศัพท์แจ้ง / แฟกซ์ ๐๓๗๔๒๕๓๑๓
–    ส่งด้วยตนเองที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ