ขอเชิญชวนเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา

สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว  แจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้จัดสร้างพระพุทธสิทธัตถศาสด ในโอกาสครบรอบ 120 ปี  และได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธสิทธัตถศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา

สังฆปริณายกเป็นประธานพระนามย่อ “ญสส”  ให้ประดิษฐ์บนฐานพระพุทธสิทธัตถศาสดา  จึงเชิญชวนผู้สนใจเช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลดังนี้

1. พระพุทธสิทธัตถศาสดา                                ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว     เช่าบูชาองคละ  4,000  บาท

2. พระกริ่งพระพุทธสิทธัตถศาสดา                  ขนาด  3 ซม.                เช่าบูชาองค์ละ  500 บาท

3. เหรียญพระพุทธสิทธัตถศาสดา                    ขนาด 3 ซม.              เช่าบูชาองค์ละ  150  บาท

ทั้งนี้ สามารถเช่าบูชาโดยตรงได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อเรา