กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานหน้าเสาธงและศาลาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2558

1000100110021003