การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา                                                                                                                                                                         ตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ติดต่อเรา