เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2558

 

“โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านลุงพลู  ต.โคกปี่ฆ้อง  อ.เมืองสระแก้ว

*********

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

😆 😆  😆

ติดต่อ สพป.สก.1