โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

แจ้งโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ (โรงเรียนบ้านท่าผักชี บ้านโคกน้อย บ้านคลองเจริญสุข)

ด้วยสำนักพระราชวังร่วมกับคุรุสภา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพัฒนาครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ที่ทำการสอนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ

แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สมัครได้ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558  รายละเอียดดังแนบ

IMG_0006

IMG_0007

ติดต่อ สพป.สก.1