บ้านนาดี เปิดเรียนวันแรกปีการศึกษา 2557

วันที่ 14 พฤษภาค 2557 โรงเรียนบ้านนาดี ได้เปิดเรียนเป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงการบริหารงานของโรงเรียน และขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557