แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส เรื่องขอเชิญครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว2138 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เปลี่ยนเป็น ให้ส่งรายชื่อครูผู้เข้าอบรม ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2558

โดยส่งทาง E-mali :  [email protected]

ติดต่อเรา