การประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด

การประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด  วันที่  25  มิ.ย.  58   ที่โรงเรียนสระแก้ว

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด ให้จัดทำเอกสารจัดจ้างเหมารถยนต์

ตามแบบที่แนบมานี้  ประเภทละ  700  บาท  นำเอกสารมาส่งพร้อมรับเงินค่าพาหนะ ในวันประกวด

ติดต่อเรา