ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
KUMMAKAN1 KUMMAKAN.2 KUMMAKAN.3 KUMMAKAN.4 KUMMAKAN.5 KUMMAKAN.6

ติดต่อ สพป.สก.1