สำรวจความขาดแคลน/ความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความขาดแคลน/ความต้องการ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา                                                                                                                      และระดับมัธยมศึกษาและรายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษาสำรวจข้อมูลดังกล่าวตามแบบที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1                                                                                                     ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 หากพ้นกำหนดที่กำหนดโรงเรียนไม่จัดส่งข้อมูลดังกล่าวถือว่าไม่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ1542 15421

ติดต่อ สพป.สก.1