ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วย  สพฐ. ร่วมกับสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2nd MCU Contest)

สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการ(2nd MCU Contest)  โดยให้โรงเรียนส่งแบบใบสมัครมายัง  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1  การประกวดกิจกรรมระดับจังหวัด จะจัดระหว่างวันที่ ในวันที่ 6  สิงหาคม 2558 เพื่อ ส่งตัวแทนระดับจังหวัดไปประกวดระดับกลุ่มภาคสงฆ์ต่อไป     ทุกกิจกรรมคู่มือและใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ www.krupra.net  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ   หากสงสัยติดต่อ ศน.วีรศักดิ์ 081-8647350 หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(ที่มาสอนในโรงเรียน)

pragass badda mgr.

supperbudda mgr.

ติดต่อเรา