การสมัครเข้ารับการทดสอบฝืมือแรงงาน

ตามที่ ลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1  สมัครเข้ารับการทดสอบฝืมือแรงงาน

ณ ศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว นั้น บัดนี้ ทางศูนย์ฯ ได้กำหนดจัดอบรมในระหว่าง

วันที่ 7 – 9  มิถุนายน  2557  ขอให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการทดสอบ จัดส่งเอกสารและเงินค่าสมัคร

ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่  23  พฤษภาคม  2557  รายละเอียดแนบท้าย

a

ติดต่อเรา