อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการประชุม ครั้งที่ 7/ 2558 เมือ่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย

จึงให้ข้าราชการครูดังกล่าว นำสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนเลื่อนเป็ฯวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ( กลุ่มบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 ชุด ภายใน วันที่ 25 มิ.ย. 2558  เพื่อประกอบการแต่งตั้งต่อไป     คลิกที่นี้

ติดต่อ สพป.สก.1