แจ้งเลื่อนการอบรม BBL

ตามที่ได้แจ้งอบรม BBL โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี่ฆ้องฉลองราชย์ ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 นั้น

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากได้วันเวลาที่ชัดเจน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อ สพป.สก.1