ด่วนที่สุด………. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะวิจัย 1 โรงเรียน 1 ครู 1 นวัตกรรมนำสู่คุณภาพผู้เรียน

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะวิจัย 1 โรงเรียน 1 ครู 1 นวัตกรรมนำสู่คุณภาพผู้เรียน  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  20 – 21  มิถุนายน 2558  ณ สพป.สระแก้ว เขต 1 และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสระแก้ว  (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)   11.12.13.14.

ติดต่อเรา