โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

” โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี   ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “

โรงเรียนบ้านลุงพลู

 เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 

ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองแสง หมู่ที่ 7

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558

*************

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

😆  🙄  😆

ติดต่อ สพป.สก.1