รับชมแบบสอบวัด

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมติดตามรับชมการดำเนินการตามแบบสอบวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยสามารถติดตามรับชมได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=BApUBWSV3fo

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1