ทำบุญโรงเรียน

ทำบุญโรงเรียน

วันที่ 15 มิถุนายน 2558

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_5062 IMG_5078 IMG_5128 IMG_5135 IMG_5139 IMG_5150 IMG_5160 IMG_5179 IMG_5187 IMG_5203 IMG_5220 IMG_5243 IMG_5246 IMG_5288 IMG_5292 IMG_5293 IMG_5303 IMG_5311 IMG_5338 IMG_5340 IMG_5363

ผู้รายงาน นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน