ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศฯ

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ พร้อมมอบนโยบายมอบโล่เกียรติบัตร การยกย่องเชิดชูการพัฒนางานตามนโยบาย สพฐ. ในการนี้ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ และรับฟังนโยบาย ร่วมกับ ผอ.สพป./ผอ.สพม. ทั่วประเทศ จำนวน ๒๒๕  เขต ณ ห้องประชุมโรงแรงเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

page1 page2

ติดต่อ สพป.สก.1