การประเมินการอ่านครั้งที่ 1 (ศน.ประไพ)

โรงเรียนต่อไปนี้โปรดกรอกข้อมูลอ่านเขียนตามช่องทางรายละเอียดดังแนบด้วยตนเอง  ภายในวันที่  16  มิ.ย. 58  เนื่องจากส่งแบบรายงานไม่ครบถ้วน  เมื่อกรอกแล้วโปรดส่งแบบคัดกรองก่อนเรียน 58  เพิ่มเติมด้วยค่ะ  111..   222...

ติดต่อเรา