ตรวจรายชื่อ”เวทีไทย58″ (ศน.ประไพ)

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตามแนบ ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โรงเรียนละ 1  คน/ทีมต่อกิจกรรม  00

ติดต่อ สพป.สก.1