โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๘

ตามที่ โรงเรียนได้ส่งเอกสารของบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 นั้น

ให้โรงเรียนส่งเอกสารเพิ่มเติม/แก้ไข/อืืน ๆ  ตามรายการที่แนบมานี้  ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 17 มิ.ย.58

เพื่อจัดส่งให้ สพฐ.ต่อไป

รายชื่อโรงเรียนที่ของบประมาณ  suka582

ติดต่อเรา