พิธีไหว้ครู ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพรักและระลึกถึง

พระคุณของบูรพาจารย์ที่ตลอดเวลาที่เรียนนั้น ท่านได้คอยอบรม สั่งสอน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ติดต่อ สพป.สก.1