แจ้งผู้บริหารเครือข่ายสระขวัญ(ด่วน)

แจ้งผู้บริหารเครือข่ายสระขวัญ ให้โรงเรียนที่รับการสนับสนุจาก อบต.สระขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่งโครงการภายในวันท่ี 18 มิถุุนายน 2559  ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนน่ะครับ(โครงการวันเด็กส่งทุกโรงครับผม)

ตามรายละเอียดแนบท้ายimg036 img037

ติดต่อ สพป.สก.1