ศิษย์ดีเพราะมีครู และส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม
ในวันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘   โรงเรียนบ้านวังวน
ได้จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู   ร่วมถึงการไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานประชาธิปไตยของโรงเรียน
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

ติดต่อ สพป.สก.1