ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ “พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ปี” ผ่านระบบ DLIT REPORT

ตามที่ สพฐ.มีนโยบายดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาท่งไกล   โครงการ “พลิกโฉม ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ปี” และได้กำหนดจัดประชุมอบรม  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมเซ็นทารา  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  ซึ่งขอความร่วมมือจาก สพป.สระแก้ว เขต 1  ให้แจ้งผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพื้นที่  ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ตโครงการ “พลิกโฉม ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ปี” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๘  และให้ทุกคนประเมินผลระบบการอบรมทางไกลระบบ DLIT  REPORT  (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)  0000000

ติดต่อ สพป.สก.1