ทวงงานเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ขอให้ส่งรายละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย (ชื่อโรงเรียน , EMAIL  ,  ชื่อ-นามสกุล ผอ.โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

ชื่อ-นามสกุล ผอ.โรงเรียนภาษาไทย , หมายเลขบัตรประชาชาชน , ตำแหน่ง   และโทรศัพท์มือถือ)  โดยให้ส่งทางโทรสารหมายเลข

037-425468  โดยไม่ต้องทำหนังสือนำส่ง   โรงเรียนที่ยังไม่ส่งมีดังนี้

อำเภอเมือง  1. ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว  2. ร.ร.บ้านคลองหมี  3. ร.ร.วนาสงเคราะห์  4. ร.ร.บ้านบะขมิ้น  5. ร.ร.บ้านหนองขี้เห็น

6. ร.ร.บ้านหนองผูกเต่า 7. ร.ร.บ้านคลองสำอางค์  8. ร.ร.บ้านเนินสวนอ้อย  9. ร.ร.บ้านหนองไทร  10. ร.ร.บ้านหนองข่า

11. ร.ร.บ้านสี่แยก  12. ร.ร.บ้านคลองบุหรี่  13. ร.ร.บ้านโคกมะตูม  14. ร.ร.บ้านหนองเตียน  15. ร.ร.บ้านกิโลสาม

16. ร.ร.บ้านป่าระกำ  17. ร.ร.บ้านน้ำซับเจริญ  18. ร.ร.บ้านเขาข่า  19. ร.ร.บ้านห้วย  20. ร.ร.บ้านเหล้่ากกโก 21. ร.ร.เขาสิงโต

22. ร.ร.เทศมงคล  13. ร.ร.บ้านท่าระพา  14. ร.ร.บ้านคลองศรีเมือง  15. ร.ร.บ้านโป้งดาวเรือง

อำเภอคลองหาด   1. ร.ร.บ้านชุมทอง  2. ร.ร.มหาธิคุณวิทยา  3. ร.ร.สามัคคีสกุลอรุณวิทยา  4. ร.ร.บ้านวังวน  5.ร.ร.อนุบาลคลองหาด

6. ร.ร.อนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)  7. ร.ร.บ้านพรหมนิมิต  8. ร.ร.บ้านเขาเลื่อม  9. ร.ร.บ้านซับน้อย

อำเภอวังน้ำเย็น   1. ร.ร.บ้านวังบูรพา  2. ร.ร. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6  3. ร.ร.บ้านท่าตาสี  4. ร.ร.บ้านแก่งสะเดา  5. ร.ร.บ้านใหม่สระบุรี

6. ร.ร.บ้านซับเจริญ  7. ร.ร.วังจระเข้

อำเภอเขาฉกรรจ์  1. ร.ร.อนุบาลเขาฉกรรจ์  2. ร.ร.บ้านคลองสิบสาม  3. ร.ร.บ้านนา  4.  ร.ร.บ้านหนองกะทะ  5. ร.ร.บ้านเขาสามสิบ

6. ร.ร.บ้านพรสวรรค์   7. ร.ร.บ้านคลองธรรมชาติ  8. ร.ร.บ้านเขาดิน  9. ร.ร.บ้านคลองนางาม  10. ร.ร.บ้านเขาน้อยสามัคคี

11. ร.ร.บ้านบึงพระราม  12. ร.ร.บ้านใหม่ไทรทอง  13. ร.ร.บ้านท่าเต้น  14. ร.ร.บ้านท่าผักชี

ที้งนี้  ให้ส่งโดยด่วนภายในวันที่  12  มิถุนายน  2558

 

ติดต่อ สพป.สก.1