ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์สร้างสัมพันในการทำงานแบบองค์รวม และการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์” และหลักสูตร “เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาผู้บริหาร” ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร ๐๕๕ – ๙๖๘ ๖๒๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา