ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมรับชมนิทรรศการ “ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่น ด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา