โครงการค่ายอบรมคุณธรรม โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๗ คน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

IMG_7113

IMG_7111 IMG_7138

IMG_7104 IMG_7109  IMG_7116  IMG_7129

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1