แจ้ง ร.ร. ที่ส่งลูกเสือ-เนตรนารีเข้าประกวดระเบียบแถวในระดับอำเภอ

6

ให้โรงเรียนที่ส่งลูกเสือ – เนตรนารี เข้าประกวดระเบียบแถวในระดับอำเภอ โปรดทำเอกสารเบิกเงินค่าพาหนะ

ในการเดินทางโรงเรียนละ 500 บาทต่อ 1 ประเภท ตามแบบที่แนบมาให้นี้ พร้อมนำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันแข่งขัน

พร้อมรับเงินค่าพาหนะในวันที่แข่งขัน

ติดต่อเรา