การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติด  จึงขอความร่วมมือโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

ตามแนวทาง สาร คำขวัญ โลโก้ ประชาสัมพันธ์ ที่จัดส่งมาพร้อมนี้

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา