รายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรม GSP

ชมรมครูคณิตศาสตร์ แจ้งให้ครูที่สมัครเข้ารับการอบรมโปรแกรม GSP ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ Remote drive กลุ่มงานนิเทศ

และให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียม Notebook พร้อมทั้งสายไฟมาเพื่อความสะดวกของตนเองมาในวันอบรมด้วย

 

ติดต่อเรา