ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอคลองหาด

ด้วยเครือข่ายฯ อำเภอคลองหาด  มีความประสงค์ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอคลองหาด

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน  ประชุมโดยพร้อมกัน  

ในวันศุกร์ที่  12  มิถุนายน 2558    เวลา  13.00 น  เป็นต้น  ณ  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 

ติดต่อเรา