สภากาแฟเขต

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสภากาแฟสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เพื่อกำหนดแนะโยบายแนวทางการศึกษา การแก้ปัญหาของโรงเรียนและหารือข้อราชการและกิจกรรมต่างๆ  ณ ห้องประชุมกฤษณา สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

IMG_0650 IMG_0651 IMG_0652 IMG_0653 IMG_0654 IMG_0655 IMG_0658 IMG_0659

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา