อบรมปรับการเรียนการสอน BBL

นายบุญส่ง แสงเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

นำคณะครูทุกท่าน

เข้าร่วมอบรมปรับการเรียนการสอน BBL

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558  ณ  โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฏรบำรุง)

***********

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ติดต่อ สพป.สก.1