การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งรายละเอียดข้อมูลโดยไม่ต้องจัดทำหนังสือนำส่ง

ทางโทรสารหมายเลข 037-425468  ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2558   โดยด่วน มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

1. ชื่อโรงเรียน

2. Email

3. ชื่อ – นามสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

4. ชื่อ – นามสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาไทย

5. หมายเลขบัตรประชาชน

6. ตำแหน่ง

7. เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา