การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

ด้วยสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้กำหนดจัดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอให้ท่านพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ หรือผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  พร้อมส่งรายชื่อไปยัง  สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  หรือโทร 037-515-262 หรือ 081-9499130  สิ่งที่แนบมาด้วย >>>>  IMG  <<<<

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา