การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่ประสบความสำเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีความพร้อมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดยเขียนรายงานตามแบบ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

a1

a2

a3

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา