ด่วน : ขอเปลี่ยนแปลงวันประกวดระเบียบแถว ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด

ระดับอำเภอ  เดิม :  อำเภอวังน้ำเย็น, อำเภวังสมบูรณ์, อำเภอคลองหาด  ประกวดวันที่  23 มิ.ย. 58

เปลี่ยนเป็น วันจันทร์ที่  22 มิ.ย. 58  เวลา  09.00 น.  สถานที่เดิม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

เดิม : อำเภอเมือง, อำเภอเขาฉกรรจ์  ประกวดวันที่  24 มิ.ย. 58

เปลี่ยนเป็น วันอังคารที่  23 มิ.ย. 58  เวลา  09.00 น.  สถานที่เดิม โรงเรียนสระแก้ว

ระดับจังหวัด  เดิม : เป็นวันที่  29  มิ.ย. 58  เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดี ที่  25 มิ.ย. 58  เวลา  09.00 น.

สถานที่เดิม โรงเรียนสระแก้ว 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา