แจ้งการกรอกข้อมูลครูผู้เข้ารับการประเมินภาษาอังกฤษ

ตามที่ กลุ่มนิเทศฯ ได้แจ้งให้ครูผู้เข้ารับการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์นั้น ขณะนี้ กลุ่มนิเทศฯ มีข้อมูลเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลแล้ว ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบแจ้งผลการกรอกข้อมูลในกรณีที่ได้กรอกข้อมูลไปแล้ว เพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดความซ้ำซ้อนในระบบ หากท่านใดยังไม่ได้กรอกข้อมูล กลุ่มนิเทศฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลให้ภายในเวลาที่กำหนด

ติดต่อเรา