แจ้งแก้ไขการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2557

จากข่าว การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

ขอแจ้งแก้ไขไฟล์เอกสารแนบ “รายการเอกสารที่ต้องแนบ” จากข่าวที่แล้ว ให้ยึดตามไฟล์ในข่าวนี้แทน นอกนั้นคงเดิม

รายการเอกสารที่ต้องแนบ (แก้ไข) <<< ดาวน์โหลดที่นี่

จุดที่แก้ไข (ตัวเอียง)

เอกสารที่สถานศึกษาต้องจัดส่งให้แก่ครุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

  1. หนังสือนำส่งจากสถานศึกษา แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี  2557  ดังตัวอย่างที่แนบ
  2. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี  2557 ดังตัวอย่างที่แนบ
  3. แบบเสนอเพื่อขอรับการคัดเลือกของผู้ได้รับรางวัลเป็นรายบุคคล  (ตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย  3)  โดยแต่ละชุด แนบเอกสาร  ดังนี้

 1.1      สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้เสนอขอรับการคัดเลือกในประเภทวิชาชีพครู) หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  (สำหรับผู้เสนอขอรับการคัดเลือกในประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ทั้งนี้  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องยังมีอายุใช้งาน

1.2      สำเนากพ.7  หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู  หรือสำเนาสัญญาจ้าง  ที่สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า  5  ปี สำหรับวิชาชีพครู และสามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นับถึงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2557  (วันออกประกาศ)

                 ทั้งนี้  แบบเสนอตามข้อ  3  และเอกสารแนบ  ให้เย็บมุม  ไม่ต้องจัดทำรูปเล่ม สถานศึกษาจัดส่งเอกสารตามข้อ  1 – 3  มายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  1  ภายในในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557  หากพ้นจากกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์

 

เอกสารที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกต้องจัดส่งให้แก่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

•  แบบเสนอเพื่อขอรับการคัดเลือกของผู้ได้รับรางวัล  (ตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย  3)  แนบเอกสาร  ดังนี้

  1. สำเนาใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้งนี้  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องยังมีอายุใช้
  2. สำเนากพ.7  หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู ที่สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถึงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2557  (วันออกประกาศ)
  3. เอกสาร  หลักฐาน  ผลงานประกอบการพิจารณา  โดยให้สอดคล้องกับผลงานที่ระบุในข้อ  2.1  ในแบบเสนอขอรับการคัดเลือกฯ

ให้จัดทำแบบเสนอฯ  และเอกสารประกอบ  เป็นรูปเล่ม  ความหนารวมแล้วไม่เกิน  30  หน้ากระดาษเอสี่  จากนั้นให้เสนอต่อผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯที่ดูแลกลุ่มเครือข่ายให้ความเห็นและลงนามรับรอง แล้วจัดส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  1  ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557  หากพ้นจากกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์

โดยผู้เสนอขอรับรางวัลในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เสนอต่อผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯที่ดูแลกลุ่มเครือข่าย เพื่อให้ความเห็นและลงนามรับรอง ก่อน จัดส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1

สอบถามเพิ่มเติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 037-425-313

ติดต่อเรา