การแก้ไขใบเสร็จรับเงินโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนโครงการอาหารกลางวัน

ตามที่ สพฐ.จัดสรรเงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

และเพื่อให้โรงเรียนนำไปดำเนินงานแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  และ สพฐ.ได้โอนเงินให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแล้ว

และโรงเรียนได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แล้ว นั้น

ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ไปรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปแก้ไข หรือให้คุณครูที่ลงนามผู้รับเงินมาแก้ไขที่ สพป.สระแก้ว เขต 1

(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

รายชื่อโรงเรียน

 

ติดต่อ สพป.สก.1