ช่องทางการชำระหนี้ กยศ. เพิ่มเติม

คณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เห็นชอบให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการรับชำระเงิน (เพิ่มเติม)

โดยผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 5 กรกฎาคม  2558 ที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

สามารถไปชำระหนี้กองทุน กยศ. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7Eleven) ได้ทุกสาขา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา