ประชาธิปไตยในโรงเรียน

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 

โรงเรียนบ้านลุงพลู ปีการศึกษา 2558

ต.โคกปี่ฆ้อง   อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

**********

1
3

11

4

5

13

12

7

8

9

10

14

😆 😆  😆

Message us