ขอเชิญชวนเยาวนส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ

จังวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนเยาวนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกสังกัด ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยส่งผลงานได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๑๑๘ – ๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา