ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://gs.nsru.ac.th/gnru/index.php

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา